Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Rachunek Sumienia II

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty,

Duchu światła i prawdy,

który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego,

przyjdź i oświeć mój rozum,

abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość.

Przyjdź i skrusz moje serce,

abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy.

Na początku przypominam sobie:

Kiedy ostatni raz przystępowałem do spowiedzi św.?

Czy moja spowiedź i żal były szczere?

Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub zataiłem go?

Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?

 

I. Czcij jedynie Boga

Czy wyparłem się tego, że jestem katolikiem?

Czy opuściłem jakąś praktykę religijną, aby uniknąć ośmieszenia lub z innych wzglę­dów ludzkich?

Czy bez potrzeby wystawiałem na niebezpieczeństwo wiarę swoją lub innych?

Czy przez dłuższy czas zaniedbywałem modlitwę i popadłem w obojętność wobec sa­kramentów?

Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną przez czytanie Pisma świętego słuchanie ka­zań, czytanie prasy i książek religijnych, uczestnictwo w rekolekcjach…?

Czy uczestniczę w życiu Kościoła, tzn. czy interesuję się życiem swojej parafii, Kościo­łem w Polsce i na świecie?

II. Szanuj Imię Boże

Czy wypowiadałem Imię Boże bez szacunku, bez zastanowienia, w złości lub w żar­tach?

Czy przeklinałem innych, rozmyślnie życząc im zła lub prosząc Boga, aby zesłał na nich nieszczęście?

Czy świadomie wzywałem Boga na świadka, że mówię prawdę, wiedząc, że kła­mię?

III. Szanuj Dzień Pański

Czy dobrowolnie opuściłem Mszę niedzielną lub świąteczną bez przyczyny? Czy na­kłaniałem do tego innych?

Czy w Dzień Pański wykonywałem pracę, która nie była niezbędna? Czy namawia­łem do tego innych? A może wręcz nakazywałem?

Czy zachowuję przykazania Kościoła dotyczące postów i specyficznych dni i okre­sów pokutnych (piątki, Adwent, Wielki Post)?

Trzy pierwsze przykazania dotyczą mojej bezpośredniej relacji z Bogiem. Na­stępne siedem odnosi się do mojej postawy wobec bliźniego. Są one ukon­kretnieniem nakazu Chrystusa, by z miłości do Niego kochać bliźniego, jak samego siebie.

IV. Okazuj szacunek i posłuszeństwo tym, którzy sprawują prawowitą władzę

Czy nie zaniedbywałem się w miłości do moich rodziców? Czy troszczyłem się o nich należycie w ich chorobie, podeszłym wieku, bezradności? Czy modliłem się za moich zmarłych rodziców i przełożonych?

Czy jako rodzic byłem sprawiedliwy dla moich dzieci? Czy dostatecznie troszczy­łem się o ich potrzeby duchowe? Czy nie zaniedbywałem ich wychowania religij­nego? Czy nie dawałem im złego przykładu? Czy egoistycznie nie przeszkadzałem w realizacji ich powołania? Czy troszczyłem się odpowiednio o ich potrzeby fi­zyczne i emocjonalne?

Czy okazywałem posłuszeństwo tym, którzy mają nade mną prawowitą władzę?

Czy uchylałem się od obowiązku płacenia podatków, brania udziału w wyborach, obrony kraju?

V. Szanuj bliźnich, duszę i ciało

Czy jestem bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za czyjąś śmierć czy po­ważne obrażenia w wyniku świadomego działania, karygodnego zaniedbania lub bezmyślności?

Czy próbowałem odebrać sobie życie?

Czy mam na sumieniu dokonanie aborcji – przez poddanie się jej, wykonywanie za­biegów, namawianie kogoś?

Czy żywiłem do kogoś nienawiść? Czy starałem się z nim rozmawiać? Czy odrzuci­łem przeprosiny kogoś, kto mnie obraził? Czy poszukiwałem zemsty?

Czy odczuwałem nienawiść do jakiejś grupy ludzi ze względu na ich rasę, narodo­wość, wiek czy odmienność religii?

Czy byłem niecierpliwy lub niemiłosierny w słowach lub uczynkach, ponieważ inni mnie denerwowali? Czy byłem uparty w swoich poglądach i krytycznie nastawiony do innych? Czy zazdrościłem innym?

Czy nadużywałem alkoholu? Czy moje pijaństwo pozbawiło rodzinę odpowiednich środków utrzymania, dobrego przykładu, szacunku społecznego? Czy doprowadziło mnie do innych grzechów w myślach, słowach i uczynkach?

Czy naraziłem na poważne niebezpieczeństwo życie swoje i innych łamiąc przepisy ruchu drogowego, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub pozwalając swoim dzieciom prowadzić samochód bez odpowiednich umiejętności z ich strony?

Czy stałem się powodem zgorszenia dla innych?

Czy narażałem swoje zdrowie poprzez złą dietę, nadużywanie alkoholu, tytoniu, le­ków?

Czy przyjmowałem narkotyki? Czy zajmowałem się handlem narkotykami lub bro­nią?

Czy zaniedbywałem pracę nad wprowadzaniem pokoju i sprawiedliwości na świe­cie?

VI. i IX. Szanuj świętość pożycia seksualnego

Czy dopuściłem się zdrady małżeńskiej? Cudzołóstwa? Kazirodztwa (kontakty seksu­alne z członkami rodziny)?

Czy grzeszyłem przeciwko własnemu ciału przez samogwałt (masturbację)?

Czy popełniałem grzech nieczystości z osobami tej samej płci?

Czy dobrowolnie poddawałem się nieczystym myślom, bądź pobudzałem je przez czasopisma, telewizję, video i internet?

Czy angażowałem się w przedłużone, intensywne pocałunki lub pieszczoty?

Czy słuchałem lub uczestniczyłem w nieczystych rozmowach?

Czy czytałem książki lub chodziłem do miejsc rozrywki, o których wiedziałem, że są nieprzyzwoite i niemoralne?

Czy narażałem innych na poważny grzech lub zachęcałem ich do niego przez nie­skromne gesty, zachowanie lub strój?

Czy wykonywałem akt małżeński w niewłaściwy sposób, bez otwarcia się na nowe życie?

Czy nie zaniedbywałem traktowania mojego współmałżonka jak równego sobie?

VII. i X. Szanuj własność innych

Czy coś komuś ukradłem lub przywłaszczyłem sobie? (Powinienem podać wartość ukradzionej rzeczy i sytuację majątkową osoby, do której należała.)

Czy zwróciłem przywłaszczoną rzecz, pożyczone pieniądze…?

Czy kupowałem lub przyjmowałem w prezencie rzeczy, o których wiedziałem, że są kradzione?

Czy rozmyślnie zniszczyłem czyjąś własność?

Czy zatrzymałem coś, co znalazłem, nawet jeśli mogłem łatwo zidentyfikować właści­ciela?

Czy przyjmowałem lub proponowałem łapówki?

Czy, będąc pracodawcą, płaciłem zbyt niskie zarobki moim pracownikom, zatrudnia­łem ludzi bez uczciwej umowy lub też w prowadzeniu przedsiębiorstwa angażowałem się w nieuczciwe interesy z klientami, konkurencją, pracownikami?

Czy, będąc pracownikiem, zaniedbywałem pracę, której się podjąłem? Czy podejmo­wałem pracę na nieuczciwych zasadach? Czy traktowałem z szacunkiem cudzą własność?

Czy zaniedbywałem płacenia rachunków, dotrzymywania obietnic i kontraktów?

Czy przeznaczyłem uczciwą część swoich zarobków na utrzymanie Kościoła? (Darowi­zny na inne szlachetne cele są aktami miłosierdzia. Utrzymywanie własnej parafii jest moim obowiązkiem.)

VIII. Szanuj prawdę i dobre imię bliźniego

Czy kłamałem?

Czy jestem winien krzywoprzysięstwa?

Czy zaszkodziłem czyjejś reputacji przez kłamstwo (oszczerstwo) lub mówienie bez potrzeby o cudzych grzechach, które nie są powszechnie znane (obmowa)?

Czy podjąłem wystarczający wysiłek w celu przywrócenia dobrego imienia osobie, której reputacji zaszkodziłem?

Czy plotkowałem lub w jakiś inny sposób byłem niemiłosierny w mowie?

Czy naruszyłem czyjąś prywatność, np. przez czytanie cudzych listów bez pozwole­nia?

Czy mam na sumieniu pochopne osądzanie, przypisywanie komuś zła bez dostatecz­nych powodów? Czy w mowie dyskryminowałem jakąś grupę rasową, np. określając ją obraźliwym słowem?

Czy zatrzymywałem informacje dla tych, którzy mieli do nich prawo?

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30