Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Projekt unijny

"Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie poprzez rozwój funkcji edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II etap"

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
 
Działanie: Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
 
Poddziałanie: Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
 
Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca
Jezusa w Śremie
 
Cel projektu: projekt przyczyni się do osiągania wymiernych i
trwałych korzyści społeczno-gospodarczych na rewitalizowanym
obszarze, w tym będzie prowadził do poprawy warunków bytowych i
jakości życia mieszkańców, oraz nadania nowych funkcji
ekonomicznych i społecznych
 
Okres realizacji: 07.01.2019r. – 25.11.2022r.
 
Wartość projektu: 9 218 426,23 zł
 
Kwota dofinansowania: 3 795 502,73 zł
 
Planowane efekty:
 
Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie poprzez rozwój
funkcji edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez
Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II etap. Projekt obejmuje
przebudowę sali na aulę na 300 osób (największy tego typu obiekt w
gminie), przebudowę holu auli z możliwością wykorzystania jako
Sali na ok. 80 osób, remont elewacji i dachów – ocieplenie
wszystkich budynków (ściany, dach, posadzki), wymianę starej
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie systemów wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła, budowę zewnętrznego
wielofunkcyjnego patio. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu,
powstanie atrakcyjna infrastruktura, która będzie wykorzystywana do
prowadzenia przedsięwzięć skierowanych do różnych grup
społecznych i wiekowych. Projekt wpłynie na wzrost aktywności
społecznej, a także integrację i włączenie społeczne – umożliwi
realizację wielu działań o charakterze nieinwestycyjnym, ważnych
dla lokalnej społeczności.